B. Kolonialism och dekolonialism

1. Kolonialism och dekolonialism

Kolonialism brukar definieras som staters erövring av mer eller mindre främmande områden, vanligen kombinerat med exploatering och införande av den egna kulturen. 


Genom historien har Sverige införlivat tidigare samiska områden i nationen Sverige. Eftersom flera stater deltog i nationsbyggandet innebar detta att samernas land delades upp. Stegvis har också Sverige infört svensk kultur och svenskt språk i Sápmi. Detta har skett med tvång och på bekostnad av samisk kultur och de samiska språken. 


I filmen berättar Ol-Johán Sikku om koloniseringen av Sápmi: