B. Urfolket samerna

FN och urfolksdeklarationen

1. B. Urfolket samerna

Samerna är ett urfolk

Samernas juridiska status som urfolk erkändes år 1977 av Sveriges riksdag. I samband med erkännandet framgick att samerna som urfolk har rätt till kulturell särbehandling. Sedan 2011 erkänns också samerna som ett eget folk i Sveriges grundlag:

"Samiska folkets ... möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas", står det i RegeringsformenAtt samerna är ett folk ger dem en starkare ställning och starkare rätt till självbestämmande. 


2007 undertecknade  Sverige FN:s deklaration för urfolkens rättigheter. Enligt denna har samerna rätt:

  • till högsta möjliga fysiska och psykiska hälsa
  • att använda och bli förstådda på sitt eget språk
  • att aktivt vara involverade i beslut och utveckling av insatser inom vård och hälsa
  • till traditionell egenvård och alternativ medicin

Urfolksdeklarationen säger också att staten ska vidta adekvata åtgärder för att realisera rättigheterna.


Definition av urfolk

FN säger att urfolk är de som:

  • har en historisk kontinuitet med geografiska områden som senare invaderats eller koloniserats av andra 
  • anser sig själva skilda från övrig befolkning som nu lever i detta område
  • strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella område och sin etniska och kulturella identitet till framtida generationer


FNs flagga


Kritik från FN

Trots att Sverige både har erkänt samerna som urfolk och står bakom FN:s urfolksdeklaration, har FN upprepade gånger kritiserat Sverige för att inte göra tillräckligt för att förverkliga samernas rättigheter. Det gäller till exempel i relation till hälsa och vård.
 

Vem är same?

En central definition av vem som är same finns i Sametingslagen, som reglerar vem som har rösträtt till Sametinget. Sametingslagen lägger vikt vid att samiska har talats av nu levande eller tidigare generationer i din släkt, samt att du själv ser dig som same. 

 

Vi vet inte hur många samer som bor i Sverige, eftersom etnisk registrering är förbjudet i lag, men uppskattningsvis finns det 20 000-40 000 samer i Sverige.  Till det samiska kärnområdet i Sverige räknas den nordliga halvan. Detta område kallas Sápmi.

 

Norra Skandinaviens landgränser fastställdes inte förrän i mitten av 1700-talet. Då togs ingen  hänsyn till att det fanns ett folk som redan levde där. I och med detta blev samerna ett folk i fyra länder: Norge, Finland, Ryssland och Sverige. Detta område kallas Sápmi. En vanlig uppskattning är att det finns cirka 100 000 samer i hela Sápmi. 


Karta över Sapmi

Tecknare: Anders Sunesson, www.samer.se