C. Samers rätt till likvärdig vård

Lagar, betydelsen av likvärdig vård

C Samers rätt till likvärdig vård

En vård på lika villkor

Precis som alla andra har samer rätt till en god hälsa. Hälso- och sjukvårdens mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen - oavsett etnicitet och andra förutsättningar. I patientlagen står att information ska anpassas till mottagarens ålder, erfarenhet och språkliga bakgrund. 


Det är vanligt att tro att en vård på lika villkor är en vård som behandlar alla lika. Men både Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner har kommit fram till att lika villkor inte är samma sak som lika vård. Tvärtom måste vårdens insatser anpassas så att de motsvarar människors olika förutsättningar och behov. En sjukvård som strävar efter att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen prioriterar de som har störst behov.


Bilden illustrerar hur insatser måste anpassas så att det motsvarar olika människors förutsättningar och behov. Equality betyder likhet, medan Equity betyder rättvis.


Tre olika långa personer ser över ett staket. Med hjälp av olika många lådor kan alla tre se över staketet.

Bild: Interaction Institute for Social Change | Artist: Angus Maguire. Interactioninstitute.org and madewithangus.com


I filmen berättar Sofia Kling om vård på lika villkor som anpassar sig efter patientens behov:

   

   


Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Samerna är också en nationell minoritet enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Alla regioner i Sápmi är samiska förvaltningsområden. Det beror på att en eller flera av kommunerna i respektive region är samiska förvaltningskommuner. Även Stockholms stad är en samisk förvaltningskommun.


Samer som bor i regioner inom samiskt förvaltningsområde har rätt att kontakta sin region på samiska och få svar på samiska. Regionerna ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i samiska där detta behövs. Alla regioner och kommuner i Sverige är skyldiga att samråda med samer i frågor som berör dem. I de samråd som har hållits i regioner på samiskt förvaltningsområde har hälso- och sjukvård lyfts fram som ett viktigt utvecklingsområde. I övrigt ska alla regioner i hela Sverige anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete, samt skydda och främja samiska språk och samisk kultur. Barn och ungdomars rätt till inflytande och en kulturell identitet är särskilt viktigt.

 


De nationella minoriteterna

 


 

Lag om barnkonventionen

Sedan 2020 är FN:s barnkonvention nationell lag i Sverige. I barnkonventionen beskrivs utfolksbarns särskilda rätt till sitt språk och sin kultur. FN:s barnrättskommitté har påtalat att detta innebär att urfolksbarns har rätt till en kulturellt hänsynstagande hälso- och sjukvård.