B. Kultur och identitet

Normer och värderingar

1. B. Kultur och identitet

Normer och identitet

Normer, kunskap och värderingar omnämns ofta i samband med begreppet kultur. De normer, kunskaper och värderingar som lever vidare har haft ett starkt överlevnadsvärde för människor och förs vidare mellan generationer.  Kulturen är inte statiskt utan ändras med tiden och är olika från individ till individ.


Den personliga identiteten formas utifrån den kultur man är en del av och de värderingar och normer som finns där. Det är ofta i mötet med andra personer som vi reflekterar över vår identitet. Om du tillhör majoritetsbefolkningen är förmodligen din etniska identitet inget som du reflekterar över särskilt ofta.


Identiteten beskrivs ofta som en kombination av hur vi uppfattar oss själva och hur andra uppfattar oss. När vi talar om samisk identitet är självidentifikationsprincipen central - att du själv identifierar dig som same - men också att det finns en acceptans från gruppen - att andra samer ser dig som same. Naturligtvis kan man också ha dubbla identiteter och till exempel se sig själv som både same och svensk.Foto: Carl Johan Utsi


Kollektivism och individualism

Den samiska kulturen definieras ofta som en kollektivistisk kultur. Kollektivistiskt kultur karakteriseras av att grupptillhörigheten har stor betydelse för individen. Familjen och gruppen kan gå före individens behov.


Svensk kultur definieras ofta som en individualistisk kultur, som lägger stor vikt vid individens självständighet och självförverkligande. Individens behov prioriteras ofta högre än gruppens behov.


Att klara sig själv

En grundläggande värdering i samisk kultur handlar om att kunna klara sig själv: ieš birget (nordsamiska); bierggit (lulesamiska) eller bïerkenidh (sydsamiska). Detta är en central norm som de flesta samer känner igen och som har haft ett starkt överlevnadsvärde. I grunden är det bra för människor att känna att man klarar sig själv, men birget/bierggit/bïerkenidh brukar också nämnas som något som försvårar för samer att söka vård. Att uppleva att man måste klara sig själv kan göra det svårt att visa svaghet och tillstå att man har problem.


I filmen berättar Nils-Henrik Sikku om hur behovet av att klara sig själv kan leda till svårigheter: