E. Somatisk hälsa

Bristfälligt kunskapsläge

1. D. Somatisk hälsa

Få skillnader men begränsad kunskap

Jämfört med andra urfolk runtom i världen har samer en god hälsa, överlag jämbördig med övrig svensk befolkning. I Folkhälsomyndighetens undersökning från 2023 uppger fler samer än befolkningen i övrigt att de har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, värk i olika delar av kroppen, astma, allergi, övervikt och fetma.


Cancer

Samiska män har lägre cancerförekomst än majoritetsbefolkningen i samma geografiska region. Detta gäller inte samiska kvinnor. Bland specifika cancerformer ses en förhöjd risk för magcancer och äggstockscancer bland samiska kvinnor och magsäckscancer bland samiska män.


Hjärt- och kärlsjukdomar

Det är små skillnader i risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar mellan samer och icke-samer. Kvinnor i renskötarfamiljer har lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt men större risk för stroke. Den ökade risken återfinns också bland samiska män som inte är verksamma inom rennäringen.


Dödlighet

Det är inga skillnader i förväntad livslängd och dödlighet mellan samer och icke-samer.


Samiska män löper större risk att dö i olyckor än icke-samiska män. Samiska kvinnor uppvisar en högre dödlighet i cirkulations- och andningsorganens sjukdomar.